PASTIME CHONAMARA

EYRE SQUARE SHOPPING CENTRE, SAT 3RD 11AM

Is de bharr léiriú spéise i Stuaim Saorláimhe Ceardaíochta Traidisiúnta chomh maith leis an Oidhreacht agus Saibhreas Teanga a théann leis a tugadh Pastime
Chonamara ar an saol. Freastalaíonn Pastime Chonamara ar an limistéar ó Bhaile Chláir na Gaillimhe go Conamara Thuaidh agus Theas le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus GRETB.
Mar chuid den fhéile Tonnta, beidh Taispeántas in Ionad na Faiche Móire ar an Satharn an 2 Feabhra ag 11am faoi stiúir an teagascóra Máirtín Davy.
Taispeánfar mar a dhéantar Crosóg, Súgán, Crois agus Dobán Bríde.

A passion for traditional craftsmanship and the heritage and languages associated with it led to the creation of Pastime Chonamara. Pastime Chonamara serves the area from Claregalway to North and South Connemara with the support of Údarás na Gaeltachta, and the GRETB.
In celebration of the Tonnta festival, there will be an exhibition in Eyre SquareCentre on Saturday 2 February at 11 am, where you can see how the Crosóg,Sugán, Crois and Dobán Bríde are made.

Tonnta @ Portershed a Dó, 
Cainteanna & Ceardlanna 
Feabhra 3 
11am to 4.30pm

Cartoon Festival Exhibition 

ALL DAY, Feabhra 3 & 4 


Bilingual Ambassadors 

ALL DAY, Feabhra 3 & 4

 

Bígí páirteach! Chat with our bilingual ambassadors and re-awaken your language or discover the language in Portershed a Dó over the weekend, speak a cúpla focail or learn a new phrase


Bilingual Yoga as Gaeilge/BÉarla with Fiona:

11am - 12pm 

Bígí linn le haghaidh meascán draíochtúil den ióga agus den Ghaeilge, lig do scíth, athnuaigh, agus tabhair faoi thuras claochlaitheach i dtreo an tsuaimhnis inmheánaigh. Sa cheardlann seo, díreoidh muid ar an gceangal domhain atá idir an anáil, gluaiseacht agus machnamh.

Join us for an enchanting blend of yoga and the Irish language, Unwind, rejuvenate, and embark on a transformative journey towards inner tranquillity. In this workshop, we will focus on the profound connection between breath, movement, and meditation.
Please bring your own mat!


leigheas/healingwith Kate Fennell:

12pm - 1pm 

Ba Bhean Leighis í Bríd agus bhí an-eolas aici ar an leigheas a bhí sa nádúr, sna luibheanna agus sna plandaí fiáine.

Seo ceardlann le Kate Fennell, a chleachtann modhanna leighis éagsúla. Inseoidh sí roinnt faoi Bhríd agus an luibheolaíocht agus taispeáinfidh sí dúinn conas leigheas leis na làmha agus conas leigheas don chliabhrach a dhéanamh as caraigín.


Bríd was a Medicine Woman and she was very knowledgeable about the healing that was in nature, in herbs and wild plants.

This is a workshop by Kate Fennell, who practices different modalities of healing. She will tell a little bit about Bríd and herbalism and show us how to heal with the hands, and how to make a bronchial medicine from Carrageen or Irish Sea Moss.


 
Brigid's cross making Workshop:

1.15pm - 2.15pm 

Cross making & Storytelling with Aoife Clarke- The making of St Brigid Day crosses is a long-standing tradition that was said to bless the home. Nowadays they can be made as a meditation of the past, an opportunity for children to learn about past rituals and for adults to indulge in their inner child.


Wild Food - Bilingual talk on local foods, preservations and traditions

2.30pm - 3.30pm 

Wild Food Mary - Open the door to not only edible wild plants but to a holistic view of our gardens, wild places and all the wonderful connections around us. Get up close to these gifts from Mother Earth, and learn how they can benefit us and where they fit in folklore and their ecosystem.


ALL ABOUT IRISH WITH PATRICIA NIC EOIN


3.45pm - 4.45pm 

Anois teacht an Earraigh. Cur i láthair dátheangach de dhánta i nGaeilge a dhéanann ceiliúradh ar theacht an earraigh agus ar an lá ag dul chun síneadh. Bain sult as saibhreas, rithim, agus ceol na Gaeilge agus tú ag éisteacht le roinnt de na dánta is mó cáil agus is ansa sa teanga.

Anois teacht an Earraigh / Now with the coming of Spring. A bilingual presentation of poems celebrating the arrival of Spring and the brighter longer days ahead. Enjoy the richness, rhythm, and musicality of Irish while listening to some of the most well-known and best-loved poems in the language.

https://www.allaboutirish.ie